ديپلم جوشكاري

0
2587

متقاضیان دریافت دیپلم جوشکاری می توانند با دریافت تنها چهار گواهینامه مهارت جوشکاری با کدهای زیر وگذراندن واحدهای

عمومی کارودانش در دبیرستان محل مربوطه دیپلم جوشکاری را دریافت واز طریق آن وارد دانشگاه شوند .رشته های مورد اشاره در

زیر پیشنهادی وعرف این رشته بوده ومتقاضیان می توانند پس از مشاوره با مشاور آموزش وپرورش محل تحصیل اقدام به ثبت نام

و گرفتن مدارک نمایند.

دیپلم جوشکاری Co2

۱-جوشکاری برق E3 کد بین المللی ۱/۲/۲۲/۷۲-۸

۲-جوشکاری برق E6 کد بین المللی ۳/۱/۲۲/۷۲-۸

۳-جوشکاری آرگون کد بین المللی ۲/۱/۱۲/۷۲-۸

۴-جوشکاری CO2 کد بین المللی ۲/۱/۱۳/۷۲-۸

دیپلم جوشکاری گاز

۱-جوشکاری برق E3 کد بین المللی ۱/۲/۲۲/۷۲-۸

۲-جوشکاری برق E6 کد بین المللی ۳/۱/۲۲/۷۲-۸

۳-جوشکاری آرگون کد بین المللی ۲/۱/۱۲/۷۲-۸

۴-جوشکاری گاز استیلن کد بین المللی ۲/۲/۱۷/۷۲-۸