جوشکاری لوله فشار قوی

0
2008

آموزش جوشکاری لوله فشار قوی با الکترود E6010 – E7018

 دوره مقدماتی

مدت دوره:۳۲ ساعت معادل ۸روز کاری  و روزانه ۴ ساعت

کاربرد ها:

ساخت مخازن ذخیره ومخازن تحت فشار

 عناوین دوره:

۱- آشنایی کلی با فرآیند جوشکاری لوله

۲- آشنایی با الکترودهای مرتبط با جوشکاری لوله

۳- انجام گرده سازی بر روی پلیت در وضعیت های کف ، سربالا ، افقی و سقفی  با الکترود E7018

۴- جوشکاری اتصالات نفوذی در حالات  ۱G – 2G – 3G – 4G با الکترود E6010

 ۵-جوشکاری اتصالات نفوذی در پاسهای اول دوم وسوم

 

 دوره جوشکاری لوله فشار قوی با الکترود E6010 – E7018

دوره پیشرفته

مدت دوره : ۴۰ساعت  به مدت ده روز

عناوین دوره:

جوشکاری برروی لوله بصورت نفوذی درحالتهای ۲G-5G-6Gبا الکترود ۶۰۱۰ Eو E7018

جوشکاری برروی لوله بصورت پاس پرکنی درحالتهای ۲G-5G-6Gبا الکترود E7018 

جوشکاری برروی لوله بصورت پاس نما درحالتهای ۲G-5G-6Gبا الکترود E7018

  دورهجوشکاری لوله فشار قوی با الکترود E6010 ( ویژه خطوط لوله شرکت گاز )

مدت دوره: ۶۴ساعت (مقدماتی وپیشرفته)معادل ۱۶روز کاری هر روز و روزانه ۴ ساعت 

عناوین دوره :

۱- آشنایی کلی با فرآیند جوشکاری لوله

۲- آشنایی با الکترودهای مرتبط با جوشکاری لوله

۳- انجام گرده سازی بر روی پلیت در وضعیت های کف ، سرازیر ، افقی و سقفی و لوله در حالات ۵G و ۶G با الکترود E6010

۴- جوشکاری اتصالات نفوذی در حالات  ۱G – 2G – 3G – 4G با الکترود E6010

۵- جوشکاری لوله سربالا و سرازیر در حالات ۵G – 2G

  کاربردها:  خطوط انتقال گاز سراسری وخطوط شبکه شرکت گاز