جوشكار لوله هاي گاز با فشار بالا(خاص منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس)

0
597

سرفصلهاي آموزشي جوشكار لوله هاي گاز با فشار بالا

-پيشگيري از حوادث و رعايت اصول ايمني و بهداشت محيط
– تشخيص فلزات آهني و غير آهني
– بريدن لوله با اندازه هاي مختلف بوسيله ماشين و گاز
– سنگ زدن و آماده نمودن درز جوش
– راه اندازي دستگاه هاي جوشكاري برق
– انتخاب و تشخيص انواع الكترود مورد استفاده در جوشكاري لوله
– ايجاد و حفظ قوس الكتريكي بطور مناسب و جوشكاري گرده هاي ساده و مركب
– جوشكاري و اتصال لوله هاي فولادي در وضعيت مختلف بار قوس الكتريكي
– جلوگيري از پيچيدگي لوله هنگام جوشكاري
– جوشكاري در شرايط غير عادي جوي (درجه حرارت محيط، شدت باد و رطوبت)

  • طول دوره : ۱.۵ ماه
  • شهريه : ۲۸۰۰۰۰۰ تومان