جوشكار قطعات فولادي (كم كربن) با فرآيند TIG

0
704

جوشكار قطعات فولادي با فرآيند TIGدر حوزه جوشكاري بوده و شايستگي هاي از قبيل برش ،آماده سازي و مونتاژ قطعات ،جوشكاري قطعات طبق دستور العمل ها و كنترل كيفيت آن ها را دارد. استاندارد عملكرد و معيار، دستورالعمل اجرايي آموزش فدراسيون جوش اروپا مي باشد و با مشاغل تعمير كاران تجهيزات جوشكاري ،توليد كنندگان اسكلتهاي فلزي (پيش ساخته،انواع مخازن،صنايع نازك كاري) فروشندگان تجهيزات و مواد مصرفي جوشكاري در ارتباط ميباشد. لازم به ذكر است فرايند ۱۴۱-CODE ISO4063 مد نظر است.

جوشكاري تيگ يا GTAW يكي از فرآيند هاي جوشكاري ذوبي است كه حرارت مورد نياز جهت ذوب لبه هاي مورد اتصال از طريق ايجاد قوس الكتريكي بين نوك الكترود تنگستن غير مصرفي و قطعه كار تامين مي گردد.حفاظت حوضچه مذاب و قوس الكتريكي در مقابل نفوذ هواي اطراف آن توسط اشباع گاز خنثي با خلوص مناسب در اطراف حوضچه مذاب صورت مي گيرد.

سرفصلهاي آموزشي

– آماده سازي قطعات فولادي
– برشكاري قطعات فولادي
– راه اندازي دستگاه جوشكاري TIG
– مونتاژ قطعات فولادي
– جوشكاري قطعات فولادي طبق دستور العمل T1
– جوشكاري قطعات فولادي طبق دستور العمل T2
– جوشكاري قطعات فولادي طبق دستور العمل T3
– جوشكاري قطعات فولادي طبق دستور العمل T4
– جوشكاري قطعات فولادي طبق دستور العمل T5
– جوشكاري قطعات فولادي طبق دستور العمل T6
– كنترل كيفيت قطعات جوشكاري شده

طول دوره :۲ ماه

شهريه : ۳۰۰۰۰۰۰ تومان