بازرس فني جوش

0
770

بازرس فني جوش از مشاغل حوزه جوشكاري و بازرسي جوش بوده و شايستگي هايي از قبيل نظارت براجراي عمليات جوشكاري ، نظارت و تصديق انطباق مواد پايه و مصرفي ، تهيه مستندات بازرسي (مانند برنامه بازرسي و آزمون ) نظارت براجراي آن ها ، كنترل دستورالعمل هاي جوشكاري (WPS)و تصديق انطباق آن ها با تاييديه دستورالعمل (PQR ) اجراي آزمون و تاييد صلاحيت جوشكاران ، برنامه ريزي و اجراي بازرسي چشمي ، نظارت و تصديق اجراي ساير آزمون هاي غيرمخرب و تفسير گزارشات را دارد و با مشاغل جوشكار آزمايشگر غير مخرب و مخرب و كارفرما در ارتباط مي باشد .

بازرسي فني جوش يكي از شغل هاي تخصصي و كليدي در صنايع به شمار مي رود كه نقش بسيار مهمي در حصول اطمينان از كيفيت محصول جوشكاري شده دارد. اصولا بازرسي فني به منظور بررسي كيفيت محصول اجرا ميگردد ودرنتيجه بر كليه فرآيندهايي كه ميتوانند كيفيت محصول را تحت تاثير قرار دهند نظارت دارد. منظور از كيفيت محصول، تطابق مشخصات محصول با خواسته هاي مشتريست و وظيفه بازرس فني كنترل اين انطباق است.
كيفيت محصول در فرآيندهاي ساخت و توليد شامل دو جزء ميگردد كه اين اجزاء عبارتند از سلامت (به معني سالم بودن و عاري از عيب بودن محصول) و صحت (به معني درست اجرا شدن مراحل توليد محصول).
بر همين اساس بازرسين جوش به دو گروه اصلي تقسيم ميشوند:
۱ -بازرسين ناظر
اين گروه وظيفه كنترل صحت را داشته و كليه مراحل جوشكاري را تحت نظارت دارند و عملا متولي اصلي
كيفيت جوش ميباشند. لفظ بازرس فني جوش به اين افراد اطلاق ميگردد. اين شخص وظيفه بازرسي چشمي
را نيز برعهده دارد.
۲ -بازرسين متخصص
اين گروه متخصصين اجراي آزمايشهاي غير مخرب بوده و تنها سلامت محصول را بررسي ميكنند. اين افراد
فقط در مقاطعي كه نياز به اجراي يك آزمايش خاص وجود دارند حاضر شده و عملا كنترلي روي مراحل
توليد ندارند. عمدتا به اين افراد آزمايشگر آزمون هاي غير مخرب اطلاق ميگردد.

سرفصلهاي آموزشي

– نظارت بر اجراي فرآيندهاي جوشكاري و برشكاري
– نظارت بر اجراي آزمون هاي غير مخرب
– نظارت بر اجراي آزمون هاي مخرب
– بررسي اصول متالورژي جوش
– نظارت بر انطباق مواد پايه و مصرفي
– تفسير نقشه هاي جوشكاري و آزمون هاي غير مخرب
– كنترل مشخصات دستورالعمل جوش و تصديق انطباق آن ها با سند تاييد دستورالعمل
– اجراي آزمون و تاييد صلاحيت جوشكاران
– برنامه ريزي و اجراي بازرسي چشمي
– تفسير و استخراج الزامات جوشكاري و بازرسي جوش از آيين نامه
– نظارت بر اجرا ي قوانين ايمني هنگام جوشكاري و برشكاري
– كنترل رويه هاي اجرايي مربوط به جوشكاري
– مستندسازي

  • مدت دوره : ۲ ماه
  • شهريه : ۲۲۰۰۰۰۰ تومان